IamYourClounon

Lyrics en Fongbé : Bobo wè feat Togbè yéton : Gbavi ɔ mɛ̀

Lyrics en Fongbé : Bobo wè feat Togbè yéton : Gbavi ɔ mɛ̀ Lyrics en Fongbé : Bobo wè feat Togbè yéton : Gbavi ɔ mɛ̀ 31 août 2021 | 31 août 2021 | 31 août 2021 | HANSINƆ LƐ́Ɛ : Bobo Wɛ & Togbɛ Yětɔn HÀNNYǏKƆ : GBAVÍ Ɔ MƐ̀ Intro Mister Yann wɛ […]

Lyrics en Fongbé : PéPé Oléka feat Vi-phint : N’lonwébi

Lyrics en Fongbé : PéPé Oléka feat Vi-phint : N’lonwébi Lyrics en Fongbé : PéPé Oléka feat Vi-phint : N’lonwébi 31 août 2021 | 31 août 2021 | 31 août 2021 | HANSINƆ́ LƐ́Ɛ : PéPé OLEKA kpó Vi-Phint kpó HANNYǏKƆ : N’LONWEBI Intro : PéPé OLEKA Je n’attendrai pas que mon cœur ne s’use […]

Signification des prénoms en Fongbé

Signification des prénoms en Fongbé Signification des prénoms en Fongbé 8 juin 2021 | 8 juin 2021 | 8 juin 2021 | Dóo númi xɔntɔn ce lɛ́ɛ ! Vínásè Ví ná sè tɔ́ gbè bó nǎ dɔji. Tónusisè nú mɛ́jitɔ́ lɛ́ɛ ɔ‚ nǔ ɖò Tàji wɛ. Ví e sè tonú Tɔ́ tɔn kpó nɔ̀ tɔn […]

Le Fongbé compte autant de prénoms que les autres langues

Le Fongbé compte autant de prénoms que les autres langues Le Fongbé compte autant de prénoms que les autres langues 1 juin 2021 | 1 juin 2021 | 1 juin 2021 | La vulgarisation des prénoms en Fongbé Plusieurs personnes pensent que nos langues nationales n’ont pas autant de prénoms à inscrire dans un calendrier […]