IamYourClounon

IamYourClounon participe au ContribuLing 2022 : le Fongbé mis en avant

IamYourClounon participe au ContribuLing 2022 : le Fongbé mis en avant IamYourClounon participe au ContribuLing 2022 : le Fongbé mis en avant 27 avril 2022 | 27 avril 2022 | 27 avril 2022 | UN COLLOQUE DÉDIÉ AUX LANGUES MINORITAIRES ET SOLUTIONS DIGITALES Le Vendredi 22 Avril 2022, IamYourClounon a participé en tant qu’intervenant à […]

Signification des prénoms en Fongbé

Signification des prénoms en Fongbé Signification des prénoms en Fongbé 8 juin 2021 | 8 juin 2021 | 8 juin 2021 | Dóo númi xɔntɔn ce lɛ́ɛ ! Vínásè Ví ná sè tɔ́ gbè bó nǎ dɔji. Tónusisè nú mɛ́jitɔ́ lɛ́ɛ ɔ‚ nǔ ɖò Tàji wɛ. Ví e sè tonú Tɔ́ tɔn kpó nɔ̀ tɔn […]