IamYourClounon

Signification des prénoms en Fongbé

Signification des prénoms en Fongbé

|
|

|

Dóo númi xɔntɔn ce lɛ́ɛ !

Vínásè

Ví ná sè tɔ́ gbè bó nǎ dɔji. Tónusisè nú mɛ́jitɔ́ lɛ́ɛ ɔ‚ nǔ ɖò Tàji wɛ. Ví e sè tonú Tɔ́ tɔn kpó nɔ̀ tɔn kpó ɔ‚ yě sɔ́ sú wɛ e ɖé. Mawu xó ɔ ɖesu tɛ ɖɛ́ e ji bó ɖɔ «Sí tɔ́ towe kpó nɔ towe kpó bónú Mawu ná wà ɖagbè núwe. Lóo ɔ a ná dɔji»

Gbè sisè nú mɛjitɔ́ mɛtɔn lɛ́ɛ ɔ‚ fɛnu kpó ajɔ kpó ɖemɛ̀. Nyǐkɔ enɛ́ ɖò ayì mitɔn sɔ́ ɖó nunywɛn enɛ́ ɔ ji wɛ. Ví Súnnù kabi Nyɔnu ɖebu sixú nyí mɔn.

Hwecewɛhún

Hwecewɛhún‚ nǎ lɔn bɔ e nǎ dín ǎ.  Fɔngbè Nyǐkɔ egbè tɔn jlo nǎ sɔ́ ayì mitɔn ɖó Ganmɛ mɛ ɖokpó ɖokpó tɔn ji wɛ. Gàn ɔ ná wa xó bɔ hwe ɖokpó ɖokpó tɔn nǎ hún.  E ka hún hùn‚ mi mà lɔn nú cí ó. Mi mà ka lɛ lɔn nú Gbɛtɔ mɛkɛntɔ lɛ́ɛ ní hɛn hwe mitɔn cí ó.  Lóo ɔ xɛsǐ ɖemɛ ǎ. Hwe mitɔn hún ɔ‚ mɛ ɖebu sixú cí a.

#HWECEWƐHÚN: Nyǐkɔ enɛ ɔ̌ jɛxá ví Súnnù kabi Nyɔnu.

YĚVƐDÓ

Mi byɔ Ayidosùn xwè elɔ tɔn mɛ. Sùn lɛ́ɛ nɔ dín flaflafla amɔ̌ Hwenu kó dín ǎ. Lóó ɔ‚ kɛntɔ́ nǎ bò vɛ́ hɛn ɖò we ɔ‚ má ɖi xɛsǐ ó. Sɛxwi ɖò alɔmɛ̀ nɔ súnsún gbede a.  Nǔ ee Sɛ́ wlán núwe ɔ‚ a nǎ nyí dandan mɛ.

YĚVƐDÓ : Fɔngbè Nyǐkɔ ehɔnmɛ tɔn ɔ̌ nyó sé tawùn. Hwenu nɔ wa su bɔ yě nɔ vɛ́dó ɖɔ nǔ ɖebu kú sɔ́ nǎ lɛ nyɔ́ núwe o bɔ nǔbi nɔ nyí linkpɔn núwe. Má ɖi xɛsǐ ó. Sɛ́ jlo ganɖe ɔ‚ alɔ nǎ dó.

Vitɔ́‚ Vinɔ̀‚ e jló mi hùn‚ mi hɛ́n ɔ̌‚ mi ná nǎ Nyǐkɔ enɛ́ ɔ̌ ví mitɔn Nyɔnu kabi Sunnù.

IamYourClounon 🇧🇯❤️

Partager

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Catégories

Articles récents

ABONNEZ-VOUS!

Prêtez-nous votre énergie et votre voix .