IamYourClounon

Lyrics en Fongbé : Bobo wè feat Togbè yéton : Gbavi ɔ mɛ̀

Lyrics en Fongbé : Bobo wè feat Togbè yéton : Gbavi ɔ mɛ̀

|
|

|

HANSINƆ LƐ́Ɛ : Bobo Wɛ & Togbɛ Yětɔn

HÀNNYǏKƆ : GBAVÍ Ɔ MƐ̀

Intro

Mister Yann wɛ ɖa bitu ɔ

Togbɛ yětɔn‚ Despelado mitɔn wɛ

Meko Family

Fitilin Artiste Bobo‚ Rlapeur Atíndoklɛjɛ: tún flo giijòo

Couplet 1: Bobo

A nɔ dó cokoto dín yɔkpɔ‚ Gba’vɔ

Yě kanbyɔ mi hùn mi ɖɔ Bobo kpó Togbɛ kpó mǐdɛ kó ɖo prêts

Nyǎví ce ɖe nɔ sɔfa‚ Allo fitɛ mi ɖè ? Mi dɛ mi ɖo prêts á ?

Akpɔɖutɔ́ lɛ́ɛ  mi wa serrer.

Mi mà tɛ ɖo kwɛ́ ǎ mi ná gérer

Nyɛ́ɖesu artiste Bobo‚ Jijé ɔ ɖɔ nyɛ́ ni ɖu gbɛ mi ná payer

Tata Servante‚ mǐdɛ mà nyí amisanɔ̀ mǐdɛ mà nɔ nù koka (mǐdɛ mà nɔ nù koka)

Mǐdɛ nɔ nù Chicha‚ Whisky‚ Champagne‚ bó nɔ lɛ nù Cigare  (bó nɔ lɛ nù Cigare )

A mà tɛ ɖo vɛ́ á hùn‚ vɛ wa‚

A ná mɔn towe bó ná hwa‚

Tɛnkpɔn bó lɛwu cóbó wa

Má nyí mɔn ǎ‚ a ná nùwǎn

Pre-Ref (Togbɛ)

Gbavimɛ ɖo zo ɖu wɛ [Anyí nyá]

Gbavimɛ ɖo zo ɖu wɛ [Anyí nyá]

Gbavimɛ ɖo zo ɖu wɛ [Anyí nyá]

Gbavimɛ ɖo zo ɖu wɛ [Anyí nyá]

Gbavimɛ ɖo zo ɖu wɛ (Chemise)

Gbavimɛ ɖo zo ɖu wɛ (Pantalon)

Gbavimɛ ɖo zo ɖu wɛ ( Sebago)

Refrain (Bobo)

Fitɛ mi ni kpé ɖe ? Gbaví ɔ mɛ̀

Awe ce lɛ́ɛ (Gbaví ɔ mɛ̀)

Mi mà tɛ ɖo kwɛ á mi wa (Gbaví ɔ mɛ̀)

Eyaaa (Gbaví ɔ mɛ̀)

Bébi lɛ́ɛ ɖesu ɖo fí (Gbaví ɔ mɛ̀) Mi zɔn ahan (Gbaví ɔ mɛ̀)

Mǐ ja ɖ’aɖɔ ɔ‚ mǐ ná tɔn sín mɛ̀ (

Gbaví ɔ mɛ̀)

Ejɔɔɔ !

Yě kanbyɔ mi hùn mi ɖɔ Fitɛ ? (Gbaví ɔ mɛ̀)

Ɔɔɔɔɔɔ kpakpakpa (Gbaví ɔ mɛ̀)

Mi mà tɛ ɖo kwɛ á mi wa (Gbaví ɔ mɛ̀)

Ejɔɔɔ (Gbaví ɔ mɛ̀)

Bébi lɛ́ɛ ɖesu ɖo fí (Gbaví ɔ mɛ̀) Mi zɔn ahan (Gbaví ɔ mɛ̀)

Mǐ ja ɖ’aɖɔ ɔ‚ mǐ ná tɔn sín mɛ̀ (Gbaví ɔ mɛ̀)

Ejɔɔɔ.

Yě kanbyɔ mi hùn mi ɖɔ Fitɛ ?

Couplet 2: Togbɛ 

Tɛgbɛ tɛgbɛ ná yi Buvɛti mɛ̀ ǎ ?

Egbè ná yi Gbaví ɔ mɛ̀.

Ahan 500 ná xɔ nyí 1000 bó yi Klimatizer dŏ vɛ́ mɛ̀.

Un sè ɖɔ yě nɔ lɛ wa yonù dǒ dɔ́n

A ɖo Ge ɔ‚ a hɛn ɔ̌ a ná lɛ dɔ̀n.

Ampoule kulɛ kulɛ

Nyɔnu lɛ́ɛ nɔ ɖo Gogo lilɛ wɛ

(Sun zan ki ma ta gbè? ) lilɛ Gogo dǒ nɛ̌kwin ji

Mɛɖe lɛ́ɛ nɔ zín nɛ̌ɛ̌‚ mɛɖe lɛ́ɛ nɔ gbà sin.

Un ka ko nù Sodabi sín zɔnmɛ̀

Bo ko ɖo zomɛ̀

Biya ɖokpo ɔ ji un ɖe mɛ̀

Co gbaví ɔ mɛ un ɖe mɛ̀

Pre-Ref: (Togbɛ)

Gbavimɛ ɖo zo ɖu wɛ [Anyí nyá]

Gbavimɛ ɖo zo ɖu wɛ [Anyí nyá]

Gbavimɛ ɖo zo ɖu wɛ [Anyí nyá]

Gbavimɛ ɖo zo ɖu wɛ [Anyí nyá]

Gbavimɛ ɖo zo ɖu wɛ (Chemise)

Gbavimɛ ɖo zo ɖu wɛ (Pantalon)

Gbavimɛ ɖo zo ɖu wɛ ( Sebago)

Refrain (Bobo)

Fitɛ mi ni kpé ɖe ? Gbaví ɔ mɛ̀

Awe ce lɛ́ɛ (Gbaví ɔ mɛ̀)

Mi mà tɛ ɖo kwɛ á mi wa (Gbaví ɔ mɛ̀)

Eyaaa (Gbaví ɔ mɛ̀)

Bébi lɛ́ɛ ɖesu ɖo fí (Gbaví ɔ mɛ̀) Mi zɔn ahan (Gbaví ɔ mɛ̀)

Mǐ ja ɖ’aɖɔ ɔ‚ mǐ ná tɔn sín mɛ̀ (

Gbaví ɔ mɛ̀)

Ejɔɔɔ !

Yě kanbyɔ mi hùn mi ɖɔ Fitɛ ? (Gbaví ɔ mɛ̀)

Ɔɔɔɔɔɔ kpakpakpa (Gbaví ɔ mɛ̀)

Mi mà tɛ ɖo kwɛ á mi wa (Gbaví ɔ mɛ̀)

Ejɔɔɔ (Gbaví ɔ mɛ̀)

Bébi lɛ́ɛ ɖesu ɖo fí (Gbaví ɔ mɛ̀) Mi zɔn ahan (Gbaví ɔ mɛ̀)

Mǐ ja ɖ’aɖɔ ɔ‚ mǐ ná tɔn sín mɛ̀ (

Gbaví ɔ mɛ̀)

Ejɔɔɔ.

Yě kanbyɔ mi hùn mi ɖɔ Fitɛ ? (Gbaví ɔ mɛ̀)

Mécanicien  lɛ́ɛ lóó ? (Gbaví ɔ mɛ̀)

Jabi ce lɛ́ɛ (Gbaví ɔ mɛ̀) Mi mà tɛ ɖo kwɛ́ á‚ mi wa (Gbaví ɔ mɛ̀)

Bizi girl lɛ́ɛ lóó ? (Gbaví ɔ mɛ̀)

Bébi ce lɛ́ɛ  (Gbaví ɔ mɛ̀)

Mi cɔn Perruque lɛ́ɛ bó wa (Gbaví ɔ mɛ̀)

Outro (Bobo)

Aaa! Bobo wɛ. Yě kanbyɔ mi hùn mi ɖɔ : Giijòooo.

Fitɛ mi ni kpé ɖe  (Gbaví ɔ mɛ̀)

Mi mà tɛ ɖo kwɛ á mi wa (Gbaví ɔ mɛ̀)

Eyaaa (Gbaví ɔ mɛ̀)

Bébi lɛ́ɛ ɖesu ɖo fí (Gbaví ɔ mɛ̀)

[…]

Ejɔɔɔ ! GBAVÍ Ɔ MƐ !


Partager

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Catégories

Articles récents

ABONNEZ-VOUS!

Prêtez-nous votre énergie et votre voix .